Câu hỏi của wary reus - Toán lớp 9

Chưng minh

a, \(\sqrt{a+b}< \sqrt{a}+\sqrt{b}\)

b,\(a+b+c>=\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}\)

c, \(a+b+c+\frac{1}{2}>=\sqrt{a}+\sqrt{b}\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.