Câu hỏi của YooMei Cucheooo ss - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của YooMei Cucheooo ss - Toán lớp 6

Một nền nhà hình chữ nhât có chiều rộng 5,6 m chiều dài lớn hơn chiều rộng 2,8 m . Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4 dm để lát nền nhà . Hỏi phải dùng mấy viên gạch để lát nền nhà đó ? 

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.