Câu hỏi của Phan thu trang - Tiếng anh lớp 12

Sorry, but I can't hear ......... of you clearly

A: either        B;neither         C: none       D: not any

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.