Câu hỏi của Edowa Conan - Toán lớp 6

Tìm x:

a)(x+1)2=64

b)\(\frac{9}{2.4}+\frac{9}{4.6}+...+\frac{9}{96.98}+\frac{9}{98.100}\)

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.