Câu hỏi của Triệu Đỗ An Huy - Hóa học lớp 8

Làm thế nào để nhận biết khi nào cần dùng hóa trị I, II, III,..
VD: CO2; CO3;H2SO4;....

 

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.