Câu hỏi của Nguyễn Hải Băng - Toán lớp 7

 Cho tỉ lệ thức x/4 và y/7 và xy = 112. Tìm x và y.

    9 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.