Câu hỏi của Nấm Rơm - Toán lớp 8

c) x( x + 5 )( x - 5 ) - ( x + 2 )( x^2 - 2x + 4 ) = 17

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.