Câu hỏi của Học Sinh - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Học Sinh - Toán lớp 6

Một khu đất hình thoi có độ dài các đường chéo là 70m và 300m. Tính diện tích khu đất đó.

    7 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.