Câu hỏi của An Nhiên Phan - Hóa học lớp 8

1.Hợp chất X tạo bởi nguyên tố Al và O, có phân tử khối là 102. Biết tỉ lệ khối lượng  của Al với O là 6,75/6. Tìm số nguyên tử Al và O trong X.

2.Nung nóng hợp chất A, A bị phân hủy hoàn toàn tạo thành 56 gam CaO và 44 gam CO2. Cho biết các nguyên tố tạo nên A. Khối lượng của mỗi nguyên tố trong A.

Giải chi tiết giúp mình với! Cảm ơn nhìuvui

    Được cập nhật 27/08/2016 lúc 21:28
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.