Câu hỏi của Trần Thị Thoa - Hóa học lớp 11

Đốt cháy hoàn toàn 9 gma một axit cacboxylic A thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Cho A tác dụng với hỗn hợp hai ancol đơn chức mạch hở là đồng đẳng kế tiếp của nhau thu được 8 gam hỗn hợp este . Cho toàn bộ este này tác dụng với NaOH vừa dủ thu được 8,15 gam muối . Xác định công thức phân tử của hai ancol

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.