Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 8

Giải pt:

\(\frac{2x-3}{x-1}\)=4

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.