Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 9

Rút gọn các biểu thức:

a)\(\frac{\sqrt{63y^3}}{\sqrt{7y}}\)       (y>0).

b)\(\frac{\sqrt{48x^3}}{\sqrt{3x^5}}\)        (x>0).

c)\(\frac{\sqrt{45mn^2}}{\sqrt{20m}}\)      (m>0 và n>0).

d)\(\frac{\sqrt{16a^4b^6}}{\sqrt{128a^6b^6}}\)    (a<0 và b khác 0).

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.