Câu hỏi của Lê Yến My - Toán lớp 6

Cho S=1+3+32+33+33+...+399

Hãy chứng minh: S\(⋮\) 4

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.