Câu hỏi của ANHOI - Toán lớp 10

Cho x,y > 0  và x+y+xy = 8 . Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x2+y2

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.