Câu hỏi của Nguyễn Hải Băng - Toán lớp 7

Chỉ rõ ngoại tỉ và trung tỉ của các tỉ lệ thức sau:

a, -5,1/8,5 

b, -0,375 : 0,875 = -3,63 : 8, 47

    Được cập nhật 21/09/2016 lúc 15:49
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.