Câu hỏi của Van Duong Thuy - Toán lớp 6

Sau khi tiến hành điều tra một lớp có 25 học sinh về số môn học yêu thích, người ta thu được kết quả như sau: Số học sinh thích môn văn là 24, thích môn toán là 18. Số học sinh gét cả hai môn này là 4. Hãy tính số học sinh:

a) Thích cả hai môn.

b) Chỉ thích môn văn.

c) Thích một trong hai môn văn hoặc toán.

    Được cập nhật 10/09/2016 lúc 18:56
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.