Câu hỏi của Nguyễn Ngọc Tú Uyên - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Ngọc Tú Uyên - Toán lớp 9

Đường tròn tâm O; 2 bán kính OA; OB. Lấy M thuộc OA; N thuộc OB sao cho OM=ON. Vẽ dây CD đi qua MN (M nằm giữa C và D)

a. Ch.minh: Cm=DN

b. Cho \(AOB\) = \(90^0\) ; CM=MN=ND. Tính OM, ON
 

    Được cập nhật 27/11/2016 lúc 21:04
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.