Câu hỏi của Trinh Trần - Hóa học lớp 13

Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol dư với dd:

A.HCOOH trong môi trường axit.

B.CH3COOH trong môi trường axit.

C.CH3CHO trong môi trường axit.

D.HCHO trong môi trường axit.

  1. Lựa chọn 1
  2.  
  3.  
  4.  
1 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.