Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

Một đoàn tàu lửa chuyển đọng đều với vận tốc 54km/h gặp một đoàn tàu khác dài 180m chuyển động song song  ngược chiều với vận tốc 36km/h . Một hành khách đi trong toa tàu thứ nhất với vận tốc 1m/s . Hỏi người hành khách này thấy đoàn tàu thứ hai qua trước mắt mình bao lâu ? . Giải bài toán trong hai trường hợp : Người hành khách chuyển động 

a, Ngược chiều đoàn tàu thứ hai

b, Cùng chiều đoàn tàu thứ hai

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.