Câu hỏi của bella nguyen - Tiếng anh lớp 8

 turn thr following sentences into the passive voice.

1, nobody has used this room for ages

2, people said that they bought this shop last year

3, i had him repeir my bicycle yesterdAy .

4. they saw her come in

5. she hates people staring at her.

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.