Câu hỏi của bella nguyen - Tiếng anh lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của bella nguyen - Tiếng anh lớp 8

supply the correct form of the verbs in the parenthease

1, when mr. MINH (look) .... out , she (see)... that the children (play)... on the swings

2, these skirts nees (iron),,,

3, i (only/use) this pen once since the day i had it (mend) ...

4, most people prefer (spend ) .... money to (earn)...it

5, i (meet ) ,,,, him twice this week but i (not/speak),,,,

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.