Câu hỏi của Hồng Thúy - Tiếng anh lớp 6

1.     Nam sometimes (go) ____________ fishing with his friends.

2.     We seldom (eat) ___________________ before 6.30.

3.     The sun ( set)  ______________________ in the West.

4.     It (be) __________________ often hot in the summer.

5.     She always (cook) _________________ in the morning.

6.     My father usually (watch) _________________ the news at 7.00

    7 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.