Câu hỏi của Dang Thi Puong Trang - Tiếng anh lớp 12

Chia động từ trong ngoặc  : 
Hong………..(be) Hau’s next – door  neighbor in Hue. She ……..(be) very beautiful. She ………………(have) big brown eyes and a lovely smile. Last week, She ………..(go) to HN ………….(visit) Hau. They ………….(travel) around the city and …………(see) a lot of interesting place. Nien ………(think) Ha Noi………..(be) beautiful but so noisy and busy, so she …………(not like) ………….(live) there.

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.