Câu hỏi của Bảo Nguyễn - Toán lớp 10

1.\(\sqrt{\frac{\left(1-x\right)}{x}}=\frac{\left(2x+x^2\right)}{1+x^2}\)
2. 3(2-\(\sqrt{x+2}\))=2x+\(\sqrt{x+6}\)
3. \(\sqrt[3]{x+2}+\sqrt[3]{x+1}=\sqrt[2]{2x^2}+\sqrt[3]{2x^2+1}\)
4.  \(\sqrt[3]{x+24}+\sqrt{12-x}=6\)
Toán 10 ạ, giúp em với

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.