Câu hỏi của Nhung Roy Clover - Hóa học lớp 10

cho 17,6g hỗn hợp fe, cu tác dụng với H2SO4 đặc nóng lấy dư thu đc 8,96l khí SO2 ở đktc

a) tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

b) tính khối lượng muối sau phản ứng

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.