Câu hỏi của Bảo Trân - Toán lớp 8

1) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x3 ​- 4x- 12x + 27

b) 9x2 + 6x - 8 

c) x2 - 7xy + 10y2

d) x8 + x+ 1 

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.