Câu hỏi của Trần - Hóa học lớp 11

Viết phương trình hóa học 

a) Etan  =>  etilen    =>   politilen.

b) Metan  => axetilen  =>vinylaxetilen  =>  butanđien  =>  polibutađien.

c) Benzen => brombenzen.


 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.