Câu hỏi của Hồ Anh Thư - Hóa học lớp 13

 Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là ? 

  1. A. C6H12O(glucozơ)
  2. B. CH3COOH
  3. C. HCHO.
  4. D. HCOOH
2 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.