Câu hỏi của Ngô Tấn Trí - Hóa học lớp 13

Cho hỗn hợp gồm $1,12$ gam $Fe$ và $1,92$ gam $Cu$ vòa $400ml$ dung dịch chứa hỗn hợp gồm $H_2SO4$ $0,5M$ và $NaNO_3$ $0,2M$. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch $X$ và khí $NO$(sản phẩm khử duy nhất). Cho $V(ml)$ dung dịch $NaOH$ $1M$ vào dung dịch $X$ thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của $V$ là:

$A.360$                      $B.240$                      $C.400$                      $D.120$

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.