Chương 5: ĐẠO HÀM

Nguyễn Minh Thu

1:  \(y=\tan^3\left(\sin2x\right)\)                      2: \(y=\sqrt[3]{\left(\sin2x\right)}\)                                       3:  \(y=-x^9-2x\left(1-3x\right)^5\)

Huyền Chi
Huyền Chi 24 tháng 8 2016 lúc 13:24

  1/       y'=3tan2(sin2x).[tan(sin2x)]'                                                                                               =3.tan2(sin2x).[(sin2x)'/cos2(sin2x)]                                                                                 =3.tan2(sin2x).[2cos2x /cos2(sin2x)]                                                                                 3/      y'=-9x8-[(2x)'(1-3x)5+2x((1-3x)5)']                                                                                                          =-9x-[2(1-3x)5-30x(1-3x)4]                                                                                        2/ y=(sin2x)1/3 =>y'=1/3.(sin2x)-2/3.(sin2x)'                                                                                                                   =1/3.(sin2x)-2/3.2cos2xhehe

Bình luận (0)
Ha Linh Nguyen
Ha Linh Nguyen 14 tháng 8 2017 lúc 17:07

Các em có thể tham khảo thêm đáp án tại www.hocgiday.vn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN