Câu hỏi của Tử Hàn - Hóa học lớp 11

Chất hữu cơ A chỉ chứa cacbon, hidro, oxi và chỉ có một loại nhóm chức. Cho 0.9g chất A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong amoniac, thu được 5.4g Ag. Cho 0.2 mol A tác dụng với H2 có dư( xúc tác Ni nhiệt độ) ta được ancol B. Cho ancol B tác dụng với Na (lấy dư) thu được 4.48l H2 (đktc). Xác định CTCT và tên chất A

p/s: mong mọi người giúp đỡ ạ!

 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.