Câu hỏi của Đoàn Phong - Tiếng anh lớp 6

Sắp sếp các câu sau 

1. There / four / rooms / my house.

2 . This / my sister . / She / eight / old .

3 . show / way / can / the / you / to / me /the zoo?

4 . My school / big ./ name / Vu Huu

5. How /  weather / Hue / today?

6. How many / book / you have?

7 .Nam /  one ship /five balls .

8. How old / your / brother?

9. Your house / big?

    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.