Câu hỏi của Đinh Tuấn Việt - Toán lớp 9

Tìm nghiệm f(x)=(1/2x^2+1)^2+4x^2

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.