Câu hỏi của Won Ji Young - Hóa học lớp 0

viết pt sau :

NH3+Cl2(dư)

NH3+Cl

NH3+CH3COOH

Zn(NO3)2

N+O2

NO+O2

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.