Câu hỏi của Phan thu trang - Toán lớp 10 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Phan thu trang - Toán lớp 10

a) (x+1)\(^3\)=3x\(^2\).\(\sqrt[3]{3x^3+5x^2}\)

b) 1+\(\frac{\sqrt{x+3}}{1+\sqrt{1-x}}\)=x+ \(\frac{\sqrt{2x+2}}{1+\sqrt{2-2x}}\)

c) x(\(\sqrt{x+1}\)+\(\sqrt[]{x+3}\))=\(\sqrt{2}\)(1+\(\sqrt{1+x^2}\))

làm giúp mình theo kiểu hàm đặc trưng nhé....cảm ơn nhiều...@@

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.