Câu hỏi của Phan thu trang - Toán lớp 10

(x-1)\(\sqrt{x-1}\)+3\(\sqrt[3]{2x-1}\)+x-4=0

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.