Câu hỏi của Dương Kiên - Hóa học lớp 11

Đốt cháy 1 thể tích hơi hidrocacbon X có a ngtử C cần vừa đủ 1,25a thể tích O2 ở cùng đk. Hidrocacbon X có công thức phân tử dạng 

  1. CnH2n+2
  2. CnH2n
  3. CnH2n-2
  4. CxHy
1 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.