Câu hỏi của bùi thị mai hương - Toán lớp 6

chứng tỏ rằng hiệu ab-ba(với a >hoặc =b)bao giờ cũng chia hết cho 9

    Được cập nhật 05/10/2016 lúc 19:51
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.