Câu hỏi của bui thi nguyen - Hóa học lớp 13

muốn tổng hợp 120kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng cua axit va ancol tương ứng cần dùng là bao nhiêu ? biết hiệu suất quá trình este hóa và trùng hợp lần lươt là 60% va 80%

 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.