Bài 21. Hoạt động hô hấp

Nguyễn Thị Như Uyên

a) Giaỉ thích vì sao khi thở sâu và giảm nhịp thở trong mỗi phút sẽ làm tăng hiệu quả hô hấp?

b) Tại sao khi dừng chạy rồi mà chúng ta vẫn phải thở gấp thêm một thời gian rồi mới hô hấp trở lại bình thường ?

Trần Nguyễn Bảo Quyên
Trần Nguyễn Bảo Quyên 29 tháng 8 2016 lúc 9:26

a.

       Khi ta hít sâu, chậm thì lượng không khí đi vào sẽ được phổi hấp thụ sẽ nhiều hơn và giải phóng những cặn trong phổi. Từ đó dẫn tới hô hấp hiệu quả hơn.

b.

       Sau khi dừng lại, tim cần bơm lại lượng máu đã chuyển hoá thành năng lượng để ta vận động. Một thời gian sai, lượng máu sẽ được bơm tới lượng định mức trong cơ thể hô hấp sẽ trở lại bình thường.

Bình luận (0)
Lê Võ Ngọc Hân
Lê Võ Ngọc Hân 2 tháng 10 2016 lúc 21:09

khi ta hít thở sâu chậm thì kk đi vào sẽ đc phổi hấp thụ sẽ nhiều hơn và giải phóng những khí cựn trong phổi từ đó dẫn tới hô hấp hiệu quả hơn

phần b giống các ban kia 

p/s cảm ơn BAN ĐÃ THIK hÂN

Bình luận (4)
Annie Nguyễn
Annie Nguyễn 20 tháng 10 2016 lúc 15:00

a Khi ta hít thở sâu, chậm thì lượng không khí đi vào sẽ được phổi hấp thụ sẽ nhìu hơn, và giải phóng khí cặn trong phổi. Từ đó dẫn tới hô hấp hiệu quả hơn.

b) Sau khi dừng lại, tim cần bơm lại lượng  máu đã chuyển hóa thành năng lượng để ta vận động. Một thời gian sau, lượng máu đã được bơm đến mặc định  trong cơ thể hô hấp sẽ trở lại bình thường. 

Bình luận (0)
nguyễn thị hương xuân
nguyễn thị hương xuân 7 tháng 3 2018 lúc 16:20

a) Khi ta hít thở sâu, chậm thì lượng không khí đi vào sẽ được phổi hấp thụ sẽ nhiều hơn, và giải phóng những khí cặn trong phổi. Từ đó dẫn tói hô hấp hiệu quả hơn.

b) Sau khi dừng lại, tim cần bơm lại lượng máu đã chuyển hoá thành năng lượng để ta vận động. Một thời gian sau, lượng máu đã được bơm tới lượng định mức trong cơ thể hô hấp sẽ trở lại bình thường.

Bình luận (0)
Dũng
Dũng 30 tháng 10 2019 lúc 20:47

b. Khi chạy cơ thể trao đổi chất mạnh để sinh ra năng lượng đồng thời thải ra nhiếu khí Co2 . Do Co2 tích tụ nhiều kích thích trung khu hô hấp hiatj đọng mạnh để loại bớt Co2 ra ngoài cơ thể chừng nào lượng Co2 trong cơ mu trở lại bình thường thì nhịp hô hấp trở lại bình thường.

Bình luận (0)
Trần Quang Hưng
Trần Quang Hưng 27 tháng 7 2016 lúc 9:44

a, Khi ta hít thở sâu, chậm thì lượng không khí đi vào sẽ được phổi hấp thụ sẽ nhiều hơn, và giải phóng những khí cặn trong phổi. Từ đó dẫn tới hô hấp hiệu quả hơn.

b, Sau khi dừng lại, tim cần bơm lại lượng máu đã chuyển hoá thành năng lượng để ta vận động. Một thời gian sau, lượng máu đã được bơm tới lượng định mức trong cơ thể hô hấp sẽ trở lại bình thường.

Bình luận (2)
Lê Nguyên Hạo
Lê Nguyên Hạo 26 tháng 7 2016 lúc 20:33

a) Khi ta hít thở sâu, chậm thì lượng không khí đi vào sẽ được phổi hấp thụ sẽ nhiều hơn, và giải phóng những khí cặn trong phổi. Từ đó dẫn tói hô hấp hiệu quả hơn.

b)   Sau khi dừng lại, tim cần bơm lại lượng máu đã chuyển hoá thành năng lượng để ta vận động. Một thời gian sau, lượng máu đã được bơm tới lượng định mức trong cơ thể hô hấp sẽ trở lại bình thường.

Bình luận (7)
Nguyen Thi Mai
Nguyen Thi Mai 26 tháng 7 2016 lúc 20:33

  a) Khi ta hít thở sâu, chậm thì lượng không khí đi vào sẽ được phổi hấp thụ sẽ nhiều hơn, và giải phóng những khí cặn trong phổi. Từ đó dẫn tói hô hấp hiệu quả hơn.

b) Sau khi dừng lại, tim cần bơm lại lượng máu đã chuyển hoá thành năng lượng để ta vận động. Một thời gian sau, lượng máu đã được bơm tới lượng định mức trong cơ thể hô hấp sẽ trở lại bình thường.

 

Bình luận (6)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN