Câu hỏi của bùi thị mai hương - Toán lớp 6

4x-20=2^5:2^2

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.