Câu hỏi của Phan thu trang - Toán lớp 10

2x\(\sqrt{2x^2+1}\) =2x+can(3x^3+3)

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.