Câu hỏi của Bạch Thị Hà Ngân - Hóa học lớp 11

đốt cháy hoàn toàn mg ancol X đơn chức thu đc hh sản phẩm Y . sục Y vào Ba(OH)2 dư thu đc 14,8932g↓ và m bình pư tăng 4,9140g . tách nước ancol X trong H2SO4/170 độC thu đc anken duy nhất . số chất X thỏa mãn và giá trih m là :

  1. 3 và 1,852
  2. 4 và 1.852
  3. 7 và 1,2852
  4. 6 và 1,2852
3 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.