Câu hỏi của phạm thị ngọc châm - Hóa học lớp 13

Đốt cháy hoàn toàn 3,7g hợp chất hữu cơ X cần vừa đủ 3,92l oxi (đktc) thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1:1 biết X tác dụng với KOH. tìm tên X

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.