Câu hỏi của Tóc Mì Tôm - Hóa học lớp 11

cho mg chất hữu cơ đơn chức X td vừa đủ 50g dd NaOH 8%, sau khi pư hoàn toàn thu đc 9,6g muối một axit hữu cơ và 3,2g một ancol. công thức của X là

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.