Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Lê Thị Vân Anh

Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol CO2 vào dd chứa 0,25 mol Ca(oh)2. khối lượng đs sau pư tăng hay giảm bao nhiêu gam

Thảo Phương
Thảo Phương CTV 27 tháng 6 2018 lúc 10:28

Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H2O 0,25..........0,25.....0,25 mol => nCO2 (dư) = 0,3 - 0,25 = 0,05 mol CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2 0,05.........0,05 mol => nCaCO3 (dư) = 0,25 - 0,05 = 0,2 mol => mCaCO3 (dư) = 0,2.100 = 20g mdd(giảm) = mCaCO3 - mCO2 = 20 - 0,3.44 = 6,8g

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 27 tháng 6 2018 lúc 10:29

CO2 + Ca(OH)2 ---------> CaCO3 + H2O.

0,25 <-0,25 -----------------> 0,25.

CO2 + CaCO3 + H2O ----------> Ca(HCO3)2.

0,05-> 0,05.

=> nCaCO3 còn lại=0,25-0,05=0,2 => m Kết tủa =20(g).

m CO2 thêm vào = 0,3.44=13,2(g).

=> mdd giảm = 20 - 13,2 = 6,8(g)

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 27 tháng 6 2018 lúc 10:29

n cO3 2- = 0,25.2 - 0,3 = 0,2 mol

=> m CaCO3 = 20 g

=> m dd giảm = 20 - 0,3.44 = 6,8 g

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN