Bài 5. Đoạn mạch song song

Ari Pie

1. Hai điện trở R1=2,R2=6 mắc nối tiếp nhau rồi nối với nguồn điện có hiệu điện thế U.Cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là U1=9V.Tìm U?

2.Hai điện trở R1=4,R2=6 mắc song song nhau rồi nối với nguồn điện có hiệu điện thế U=12V.Tìm điện trở tương đương của các điện trở,hiệu điện thế hai đầu dây mỗi điện trở,cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở và cường độ dòng điện chạy qua mạch chính

Nhan Nhược Nhi
Nhan Nhược Nhi 20 tháng 6 2018 lúc 22:49

1. R1 nối tiếp R2 => I1= I2

Mà I1 = U1/R1 = 4,5 A

=> U2 = I2.R2 = 27 V

=> U = U1 + U2 = 36 V

2. R1 // R2 => U1 = U2 = U =12 V

Rtđ = R1.R2/R1+R2 =2,4 ôm

I = U/Rtđ = 5 A

I1 = U1/R1 = 3 A

I2 = U2/R2 = 2 A ( hoặc I2= I - I1 = 2 A)

Bình luận (0)
Dương Nguyễn
Dương Nguyễn 20 tháng 6 2018 lúc 23:16

1) Hiệu điện thế giữa 2 đầu điện trở r2 là:

U1/R1 = U2/R2 => U2 = (U1.R2)/R1 = (9.6)/2 = 27 (V)

Hiệu đien thế toàn mạch U là:

U = U1 + U2 = 9 + 27 = 36 (V)

Vậy ...

Bình luận (0)
Dương Nguyễn
Dương Nguyễn 21 tháng 6 2018 lúc 10:15

Đien trở tương đương là:

1/Rtd = 1/R1 + 1/R2 = 1/4+1/6 = 5/12 => Rtd = 1 : 5/12 = 2,4 (ohm)

Vì là mạch song song nên Hđt giữa 2 đầu các điện trở là:

U = U1 = U2 = 12 V

Cuong độ dòng điện chạy qua mạch chính là:

I = U/Rtd = 12/2,4 = 5(A)

Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở là:

I1 = U1/R1 = 12/4 = 3 (A)

I2 = I - I1 = 5 - 3 = 2(A)

Vậy...

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 21 tháng 6 2018 lúc 12:45

Câu 1 :

Tóm tắt :

\(R_1=2\Omega\)

\(R_2=6\Omega\)

\(R_1ntR_2\)

\(U_1=9V\)

\(U=?\)

GIẢI :

Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là :

\(I_1=\dfrac{U_1}{R_1}=\dfrac{9}{2}=4,5\left(A\right)\)

Vì R1 nt R2 nên : \(I_{MC}=I_1=4,5\left(A\right)\)

Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 là :

\(U_2=R_2.I_2=R_2.I_{MC}=6.4,5=27\left(V\right)\)

Hiệu điện thế U là :

\(U=U_1+U_2=9+27=36V\)

Vậy hiệu điện thế U là 36V.

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 21 tháng 6 2018 lúc 12:53

Câu 2 :

Tóm tắt :

\(R_1=4\Omega\)

\(R_2=6\Omega\)

\(R_1//R_2\)

\(U=12V\)

\(R_{Td}=?\)

____________________________

\(U_1=?\)

\(U_2=?\)

\(I_1=?\)

\(I_2=?\)

\(I_{MC}=?\)

GIẢI :

Vì R1 // R2 nên : \(U=U_1=U_2=12V\)

Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là :

\(I_1=\dfrac{U_1}{R_1}=\dfrac{12}{4}=3\left(A\right)\)

Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 là:

\(I_2=\dfrac{U_2}{R_2}=\dfrac{12}{6}=2\left(A\right)\)

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là:

\(I_{MC}=I_1+I_2=3+2=5\left(A\right)\)

Điện trở tương đương của các điện trở là :

\(\dfrac{1}{R_{Td}}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}=\dfrac{1}{\dfrac{5}{12}}=2,4\Omega\)

Cách khác :

\(R_{td}=\dfrac{R_1.R_2}{R_1+R_2}=\dfrac{4.6}{4+6}=2,4\Omega\)

Tự kết luận ...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...