Khái niệm về dao động, dao động điều hòa

nguyễn thị khánh linh

một vật dao động điều hòa với phương trình x= 4cos(10 pi t -pi/3) cm. xác định thời điểm gần nhất vận tốc của vật bằng 20 pi căn 3cm/s và đang tăng kể từ lúc t=0


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN