Câu hỏi của Thanh Nhàn - Hóa học lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Thanh Nhàn - Hóa học lớp 8

Cho 1,4 gam kim loại A vào dung dịch H2SO4 loãng ,dư,sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,56 lít H2(đktc).Tìm A

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.