Câu hỏi của Thiên Hàm - Hóa học lớp 9

Cho 10,2 g hỗn hợp gồm Mg và Al vào 100ml dung dịch HCl 2M và H2SO4 4M. Tính khối lượng muối tạo thành.

Mấy bạn ơi giải giùm mình nha

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.